Nasze usługi

Instalacje elektryczne oraz instalacje alarmowe, komputerowe, telefoniczne montaż urządzeń i osprzętu,
montaż rozdzielni elektrycznych i złącz licznikowych,
montaż instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym,
montaż ogrzewania elektrycznego podłogowego i listwowego oraz wentylatorów i nawiewów,
montaż kuchni elektrycznych i innych urządzeń,
montaż i wymiana instalacji domofonowych i systemów kontroli dostępu,
wykonywanie systemów sterowania oświetleniem podstawowym jak i awaryjnym,
wykonywanie układów sterowniczych,
ocena instalacji oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów,
Instalacje elektryczne siły i światła.
Instalacje domofonowe, video domofonowe.
Instalacje antenowe RTV i SAT.
Instalacje sieci komputerowych, telefonicznych.
Przyłączy kablowych oraz napowietrznych.
Rozdzielnic niskiego i średniego napięcia.
Oświetlenie ulic, terenu, oraz iluminacja obiektów.
Linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia.
Prace regulacyjno-rozruchowe urządzeń i instalacji elektrycznych.
Konserwacja instalacji elektrycznych w całym wymienionym zakresie.
Usuwanie awarii instalacji elektrycznych – pogotowie elektryczne 24h.
Montaż oświetlenia reklam i witryn.
Zasilanie wind firmy ARCON POLSKA
Roboty remontowo budowlane i wykończeniowe.

Instalacje odgromowe, uziemiające, przepięciowe
Wykonujemy instalacje odgromowe, uziemiające i przepięciowe bazując na materiałach najlepszej jakości.

Wykonujemy instalacje elektryczne
ocynkowane
miedziane
miedziowane

Badania i pomiary elektryczne instalacji i urządzeń
rezystancji izolacji – badanie stanu izolacji
pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia
badanie wyłączników różnicowo – prądowych
pomiary napięcia dotykowego
pomiary baterii kondensatorowych
pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu
pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
rezystancji izolacji
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
zerowania lub wyłączników różnicowo-prądowych
rezystancji uziemień
natężenia oświetlenia
badanie natężenia oświetlenia
ustalanie kolejności wirowania faz
badania skuteczności ochrony oraz szybkiego wyłączania
Pomiary dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN, TT, IT tj.:
TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV

Projektowanie instalacji
projekty elektryczne związane z budownictwem, sieci i przyłącza
projekty instalacji odgromowych
projekty instalacji aparatury sterującej, kontrolno-pomiarowej (szafy i pulpity sterownicze)

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
Prowadzimy stałą konserwację obiektów co ma na celu ograniczenie do minimum wystąpień awarii.

We wszystkich wymienionych dziedzinach nasza oferta jest w pełni kompleksowa i obejmuje:
1.Opinie, ekspertyzy i doradztwo
2.Założenia techniczno-ekonomiczne
3.Uruchomienie systemu, szkolenie personelu użytkownika oraz wykonanie instrukcji obsługi systemu i pełnej dokumentacji powykonawczej
4.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, w tym ewentualne modernizacje i rozbudowy